Ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Spoločnosť Krásne bývanie, s.r.o., so sídlom Záhonok 1195/17, 96001 Zvolen, IČO: 43881734, zapísaná v Obchodnom registri vedenom OS Banská Bystrica Odd. Sro, vložka č. 14210/S (ďalej tiež len ako „My“), ako správca osobných údajov, Vás ako klienta a užívateľa webových stránok www.krasnebyvanie.sk informuje o nižšie popísanom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

Ďalej sa v texte dozviete najmä:

1.         Aké Vaše osobní údaje budeme spracovávať;

2.         Za akými účelmi a akým spôsobom budeme Vaše osobní údaje spracovávať;

3.         Komu môžu byť Vaše osobné údaje predané;

4.         Po akú dobu budeme Vaše osobné údaje spracovávať a

5.         Aké máte vo vzťahu k ochrane Vašich osobných údajov práva.

V prípade, že budete potrebovať ktorúkoľvek časť textu vysvetliť, poradiť alebo prejedať ďalšie spracovanie Vašich osobných údajov, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na e-mailovej adrese info@krasnebyvanie.sk alebo nás kontaktovať na čísle +421 915 900 237.

Spracovanie osobných údajov detí

Naše webové stránky nie sú určené pro deti mladšie ako 16 rokov. Osobné údaje detí mladších ako 16 rokov nespracovávame.

Rozsah spracovania osobných údajov

Keď nás kontaktujete prostredníctvom webových stránok, alebo pokiaľ sa stávate našim klientom, alebo obchodným partnerom, môžete byť požiadaní o vyplnenie (oznámenie) určitých údajov o sebe alebo Vašej spoločnosti. Týmito údajmi môžu byť najmä:

a)        Vaše meno a priezvisko ,

b)        obchodné meno,

c)        adresa nebo sídlo spoločnosti,

d)        dátum narodenia, identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e)        telefónne číslo a/alebo

f)         e-mailová adresa

g)        identifikácia predmetnej nehnuteľnosti 

h)        fotografie vašej nehnuteľnosti

Na našich webových stránkach Vás nesledujeme, takže sa k nám dostanú len tie Vaše osobné údaje, ktoré nám výslovne uvediete.

Účel spracovania

Údaje, ktoré nám poskytujete, používame k tomu, aby sme Vás spätne kontaktovali a poskytli Vám informácie, o ktoré ste nás požiadali, alebo pre účely plnenia zmluvy, tj. sprostredkovania kúpy alebo predaja, prenájmu či výkupu nehnuteľnosti atď.. Všetky osobné údaje sú spracované zákonným a transparentným spôsobom a sú vyžadované iba primerané, relevantné a nevyhnutné údaje vo vzťahu k účelu spracovania.

Vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu môžeme okrem toho využiť k tomu, aby sme Vám zasielali obchodné informácie, tj. aby sme Vás informovali o udalostiach, publikáciách alebo službách, ktoré poskytujeme a ktoré by Vás, podľa nášho názoru, mohli zaujímať.

Poskytnutie osobných údajov pre účely plnenia zmluvy a poskytnutie osobných údajov pre účely odpovedí na Vami položené otázky alebo Vami požadované informácie sú naším zmluvnými požiadavkami, a ich neposkytnutie môže byť dôsledkom neuzatvorenia zmluvy alebo neposkytnutia odpovede na Vami položené otázky.

Spracovanie Vašich osobných údajov za účelom zasielania obchodných informácií môžete kedykoľvek odmietnuť a nebude to mať vplyv na naše iné vzájomné vzťahy. Stačí nám zaslať e-mail s príslušnou žiadosťou na info@krasnebyvanie.sk alebo inú adresu, z ktorej ste od nás obdržali obchodnú informáciu, prípadne sa odhlásiť z newslettra prostredníctvom tlačidla unsubscribe (odhlásiť).

Kto má k Vašim osobným údajom prístup

Vaše osobní údaje budeme ako správca spracovávať My. Vaše osobní údaje môžeme za vyššie uvedenými účelmi predať našim subdodávateľom, aby pre nás vykonali ich spracovanie. Osobné údaje môžu byť predané:

  1. Spoločnosti zabezpečujúcej externé účtovníctvo  
  2. spolupracujúcim realitným maklérom;
  3. externá advokátska  kancelária
  4. spracovateľom, ktorí poskytujú Sprostredkovateľom serverové, webové, cloudové alebo IT služby, alebo sú jeho  obchodnými partnermi;

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím osobám z krajín mimo EU a EHP.

Doba spracovania osobných údajov

Vaše osobné údaje budeme spracovávať po dobu, počas ktorej Vám budeme poskytovať naše služby či plniť vzájomnú zmluvu, alebo po dobu nevyhnutnú k plneniu archivačných povinností podľa platných právnych predpisov, ako sú napríklad zákon o účtovníctve, zákon o archívoch a registratúrach, zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu atď., najdlhšie však 10 rokov od ukončenia poskytovania služieb alebo zmluvného plnenia.

Vaše práva plynúce zo spracovania osobných údajov

Vo vzťahu k nami vykonávanému spracovaniu Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

a)        právo na prístup k osobným údajom;

b)        právo na opravu;

c)        právo na výmaz („právo byť zabudnutý“);

d)        právo na obmedzenie spracovania údajov;

e)        právo vzniesť námietku proti spracovaniu; a

f)         právo podať sťažnosť na spracovanie osobných údajov

Vaše práva sú nižšie vysvetlené, aby ste si dokázali urobiť jasnejšiu  predstavu o ich obsahu.

Všetky Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete na e-mailovej adrese info@krasnebyvanie.sk

Sťažnosť môžete podať u dozorného úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Právo na prístup znamená, že  kedykoľvek môžete požiadať o naše potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú či nie sú spracovávané, a pokiaľ sú, tak za akými účelmi, v akom rozsahu, komu sú sprístupnené, ako dlho ich budeme spracovávať, či máte právo na opravu, výmaz, obmedzenie spracovania či vzniesť námietku, odkiaľ  sme osobné údaje získali a či dochádza  na základe spracovania Vašich osobných údajov k automatickému rozhodovaniu, vrátane prípadného profilovaniu. Tiež máte právo získať kópiu Vašich osobných údajov, pričom prvé poskytnutie je bezplatné, za ďalšie poskytnutie potom  môže Sprostredkovateľ požadovať primeranú úhradu administratívnych nákladov.

Právo na opravu znamená, že nás kedykoľvek môžete požiadať o opravu či doplnenie Vašich osobných údajov, pokiaľ by boli nepresné alebo neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazať Vaše osobné údaje pokiaľ (i) už nie sú potrebné pro účely, kvôli ktorým boli zhromaždené alebo inak spracované, (ii) spracovanie je protiprávne, (iii) vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre spracovanie, alebo (iv) nám to ukladá zákonná povinnosť.

Právo na obmedzenie spracovanie znamená, že pokiaľ nevyriešime akékoľvek  sporné otázky ohľadne spracovania Vašich osobných údajov, musíme obmedziť spracovanie Vašich osobých údajov tak, že tieto môžeme mať iba uložené a prípadne ich môžeme použiť z dôvodu určenia, výkonu nebo obhajoby právnych nárokov.

Právo vzniesť námietku znamená, že môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré spracovávame pre účely priameho marketingu alebo z dôvodu oprávneného záujmu. Pokiaľ vznesiete námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu, nebudú už  Vaše osobné údaje pre tieto účely spracovávané.

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov sú účinné od 15.8.2020.

Ing. Dana Zdychová

Konateľka spoločnosti Krásne bývanie, s.r.o.