Nezáväzná objednávka energetického certifikátu

Nezáväzná objednávka
Meno a priezvisko *
Adresa nehnuteľnosti *
E-mail *
Telefón *
Typ objektu *
Celková podlahová plocha *
Približný rozmer a x b
Počet poschodí *
Počet bytov pri byt. domoch
Stručný popis objektu *
Overovací kód *
verify

Energetické certifikáty budov

Ako jedna z mála realitných kancelárií Vám v rámci našich služieb ponúkame vypracovanie Energetického certifikátu budov prostredníctvom certifikovaných odborníkov na túto problematiku.

Cenová ponuka

Keďže každá budova je iná nemáme stanovené  paušálne ceny energetických certifikátov. Cenu vždy stanovujeme individuálne na základe typu, veľkosti a zložitosti objektu. Pre stanovenie ceny prosím vypíšte potrebné údaje v nezáväznej objednávke a my Vám obratom zašleme cenovú ponuku, ktorá určite bude k Vašej spokojnosti.

Úsporné a racionálne využívanie prírodných zdrojov a požiadavky na ochranu životného prostredia sú v súčasnosti prioritami, ktoré sa začínajú dotýkať každého. Spotreba energie v budovách tvorí významný podiel z celkovej spotreby energie v jednotlivých ekonomikách. Snaha o jej zníženie sa premieta aj do oblasti správy budov a bude mať takisto vplyv na trh s nehnuteľnosťami.

Hlavnou úlohou energetických certifikátov je jednoduchou a prehľadnou formou oznámiť a deklarovať záujemcovi o nehnuteľnosť, že nehnuteľnosť o ktorú má záujem, dosahuje príslušné vlastnosti z hľadiska spotreby energie v budove. Certifikát mu môže pomôcť z orientovať sa pri výbere nehnuteľnosti aj z pohľadu dlhodobých nákladov na prevádzku nehnuteľnosti s dôrazom na spotrebu energií.

Povinnosť energetickej certifikácie.

Podľa zákona sa vzťahuje povinnosť certifikácie od 1. januára 2008 na nasledovné nehnuteľnosti:

 • všetky budovy, ktoré sa budú predávať, prenajímať (netýka sa prenájmu jednotlivých bytov v bytovom dome, ktorý vlastnia jednotlivými vlastníci),
 • všetky budovy, na ktorých sa robila významná obnova (zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena otvorových výplní alebo energetického vybavenia budovy) a ktorá má vplyv na energetické hospodárstvo budovy ( zateplenie, prístavba, nadstavba - kde je potrebné kolaudačné konanie)
 • všetky novopostavené budovy (dokladá sa pri začatí kolaudačného konania).

okrem výnimiek:

 • budov a pamätníkov chránených pre ich architektonickú alebo historickú hodnotu (ide najmä o národné kultúrne pamiatky, budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947),
 • kostoly a modlitebne,
 • dočasné stavby,
 • priemyselné stavby,
 • dielne a nebytové poľnohospodárske budovy s nízkou spotrebou energie,
 • bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než štyri mesiace v roku,
 • samostatne stojace budovy, ktorých úžitková plocha je menšia ako 50 m2.

pozn. Budovou sa rozumejú: rodinné domy, bytové domy, administratívne budovy, budovy škôl a školských zariadení, budovy nemocníc, budovy hotelov a reštaurácií, športové haly a iné budovy určené na šport, budovy pre veľkoobchodné a maloobchodné služby, ostatné nevýrobné budovy so spotrebou energie.

Zákonný rámec energetickej certifikácie budov

Zákonný rámec pre energetickú certifikáciu budov v SR tvorí zákon č. 555/2007 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhláška MVRR SR č. 625/2006 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. Zákon č. 555/2007 Z. z. ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov a určuje pôsobnosť orgánov verejnej správy. Vykonávacia vyhláška určuje podrobnosti o výpočte, obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätia energetických tried, vzor energetického certifikátu a energetického štítku.

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Osvedčením o vykonanej energetickej certifikácii je energetický certifikát. Platnosť energetického certifikátu je najviac 10 rokov. Pred uplynutím určenej platnosti stratí energetický certifikát platnosť vykonaním stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na jej energetickú hospodárnosť.

Energetický certifikát budovy zabezpečuje vlastník budovy. Povinnosti vlastníka budovy sa vzťahujú aj na správcu budovy vo vlastníctve štátu, samosprávneho kraja alebo obce, na spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome a na bytové družstvo.


Povinnosti vlastníka budovy pri energetickej certifikácii


Vlastník budovy je povinný uchovávať energetický certifikát po celý čas jeho platnosti:

 • pri predaji budovy odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi,
 • pri prenájme budovy odovzdať osvedčenú kópiu platného energetického certifikátu jej nájomcovi.

Vlastník existujúcej budovy je povinný:

 • zabezpečiť pravidelnú kontrolu klimatizačného systému a kotla umiestneného v budove,
 • zabezpečiť po významnej obnove budovy reguláciu zásobovania teplom,
 • zabezpečiť hydraulické vyváženie vykurovacej sústavy budovy po každom zásahu do tepelnej ochrany alebo do energetického vybavenia,
 • umiestniť energetický štítok v priestore budovy na mieste prístupnom všetkým užívateľom.

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátna energetická inšpekcia, ktorá je poverená ukladať pokuty za správne delikty a prejednávať priestupky.


Časté otázky pri energetickej certifikácii budov

Potrebujem energetický certifikát ku stavebnému povoleniu rodinného domu?

Po 1.1.2008 je projektant povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov zahrnúť do projektovej dokumentácie na stavebné povolenie alebo na povolenie zmeny stavby a výsledok energetického posudku uviesť v technickej správe projektovej dokumentácie.

Musí mať môj dom energetický certifikát?

Rodinný dom s úžitkovou plochou väčšou ako 50m2, u ktorého kolaudačné rozhodnutie začne po 1.1.2008 musí mať energetický certifikát.

Ktoré budovy sa budú musieť povinne certifikovať?

Jednoznačná je energetická certifikácia u rodinných domov, ktoré sa budú kolaudovať - bez certifikácie stavby to nepôjde. Čo sa týka predajov a prenájmov rodinných domov, aj tu je situácia jasná - aj rodinný dom je budova a pokiaľ ju niekto bude chcieť predať alebo prenajať, certifikát je podmienkou. A tiež keď dom zateplí, teda zasiahne do obvodového a strešného plášťa, vymení okná a vyreguluje kúrenie, musí certifikát zo zákona nechať vypracovať.

Ako to je pri  obnove sídliskových panelákov?

Je ich potrebné certifikovať, tak ako všetky obnovované budovy, avšak sa budú musieť až po tom, čo sa uskutočnia všetky spomínané zmeny. Nie po každej z nich.

Čo sa bude dať vyčítať z certifikátu budovy alebo bytu?

Z energetického certifikátu zistíte potrebu energie v kilowatthodinách na meter štvorcový za rok na vykurovanie, prípravu teplej vody, vetranie a klimatizáciu, elektroinštaláciu a zabudované osvetlenie budov. V energetickom certifikáte bude aj popis navrhovaných úprav na zlepšenie energetickej hospodárnosti podľa konštrukcií a jednotlivých miest spotreby. Ak ide o rodinné domy a bytové domy, výpočet nezohľadňuje vplyv zabudovaného osvetľovacieho zariadenia a klimatizačný systém. Ak si prenajmete kanceláriu, kde zo zákona vyplýva povinná certifikácia, základné nájomné na meter štvorcový v rôznych budovách môže byť rovnaké. V prípade inej energetickej triedy sa však budú líšiť poplatky za energie a záujemca pochopiteľne pri iných porovnateľných podmienkach uprednostní nižšiu konečnú cenu. Od toho všetkého si zákonodarca sľubuje tlak na majiteľov budov, aby investovali do väčšej kvality budov, pretože inak neuspejú na trhu.

Musí mať každá budova Energetický štítok?

Nie. Bude ho musieť mať každá veľká budova, ktorá má úžitkovú plochu väčšiu ako 1000 m2 a v ktorej sídli, podľa zákona, orgán verejnej správy alebo právnická osoba poskytujúca služby veľkému počtu ľudí. Znamená to napríklad všetky úrady, alebo inštitúcie, ktoré ľudia často navštevujú. V takýchto budovách musia umiestniť energetický štítok na nápadnom, voľne prístupnom a viditeľnom mieste. Energeticky štítok je vlastne výňatok z energetického certifikátu, v ktorom sa uvedú údaje o hodnotení potreby energie budovy podľa jednotlivých miest spotreby a množstvo emisií oxidu uhličitého, ako aj zatriedenie budovy do energetickej triedy (od tej najlepšej A po najhoršiu G) pre určitú kategóriu budov.

Kto vykoná energetickú certifikáciu?

Certifikáciu môžu vykonávať len štátom oprávnené osoby – „energetickí audítori“, ktoré disponujú odbornou spôsobilosťou pre oblasť tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov, vykurovanie a príprava teplej vody, vetranie a klimatizácia a elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov.

Koľko trvá vypracovanie energetického certifikátu?

Na vypracovanie Energetického certifikátu budovy je potrebné 2 až 3 týždne. V prípade urgencie vieme jednotlivé projekty aj uprednostniť.

Je možné vypracovať energetický certifikát aj na diaľku?

Energetický certifikát je možné obdržať aj keď nie ste v tom istom regióne ako naša spoločnosť. Ale musí sa vykonať obhliadka objektu a zistiť skutočný stav objektu. To znamená, že odborne spôsobilá osoba je povinná obhliadnuť objekt a spraviť fotodokumentáciu.

Koľko stojí vypracovanie energetického certifikátu?

Paušálna cena nie je stanovená. Cena je vždy stanovená individuálne na základe typu, veľkosti a zložitosti objektu. Pre stanovenie ceny prosím vypíšte nezáväznú objednávku spotrebnými údajmi a my Vám obratom zašleme cenovú ponuku z ktorou určite budete spokojný.

Čo mi dáva Energetický certifikát?

Energetickou certifikáciou sa budova zatrieďuje do energetickej triedy. Základom energetickej certifikácie je výpočet a kategorizácia budov. Certifikácia by mala popisovať skutočnú situáciu v oblasti energetickej hospodárnosti budovy.

Čo ak zanedbáte svoje povinnosti?

Kontrolným orgánom pre výkon tohto zákona je štátny dozor, ktorý je oprávnený pre ukladanie správnych deliktov za nedodržanie vyplývajúcich povinností. Nedodržanie povinností vlastníka budovy je priestupkom, ktorý sa posudzuje v zmysle zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.